Privacyverklaring

EzelWijs, Meliasweg 2, 4695SG te Sint Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

EzelWijs , Meliasweg 2 4695SG te Sint Maartensdijk,
Anne-Mieke Reedijk 06-46005074.

www.ezelwijs.nl/ ezelwijs@gmail.com

Persoonlijke gegevens:

EzelWijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij worden  verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier, correspondentie via mail of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelig persoonsgegevens die worden verwerkt:

EzelWijs verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer BSN

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamel ik persoonsgegevens:

EzelWijs verwerkt uw persooonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten.
 • Om goede zorg te kunnen verlenen aan de cliënt
 • Cliënten die via ZIN (Zorg in Natura) lopen worden de gegevens verwerkt in administratie systeem ZilliZ (o.a.presentie, begeleidingsplan, facturatie)
 • Voor de afhandeling van de facturatie

Hoe lang bewaart EzelWijs de persoonsgegevens:

EzelWijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel.

De bewaartermijn van 15 jaar is verplicht, daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

EzelWijs deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U tekent hiervoor een toestemmingsverklaring, anders mag ik gegevens niet delen met derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij,heb ik verwerkersovereenkomsten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er tegen bezwaar te maken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat ik de cliëntgegevens naar u of een andere , door u genoemde organisatie, moet sturen.

Hoe beveiligd EzelWijs de persoonsgegevens:

EzelWijs neemt de bescherming van cliëntgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaring tegen te gaan. Zo worden de gegevens achter gesloten deuren bewaard, computer is voorzien van wachtwoorden en wordt belangrijke mail verzonden via zorgmail.

Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed worden beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem  dan contact met mij op. (zie bovenstaande gegevens)

Camera beveiliging:

Bij EzelWijs is er camera bewaking, deze camera’s hangen er voor het beschermen van onze (privé)eigendommen. De beelden die gemaakt worden van de cliënten worden niet gebruikt en/of gedeeld op wat voor manier dan ook. Na 14dgn worden de beelden automatisch gewist.

Richtlijnen procedure CKZ #7